mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Oltar sv. Franje Ksaverskog

Oltar Sv. Franje Ksaverskog, mramorni, kapela uz istočni zid
Autor: Antonio Michelazzi, 1740.

Supedanej je od ružičastog mramora konkavno podrezanih uglova, nazupčanih rubova. Ploča supedaneja ukrašena je geometrijskom dekoracijom od inkrustiranih romboidnih ploča, ružičastoga, bijeloga i crnog mramora ("mendule").

Menza je u obliku niše u kojoj je u ležećem položaju kip Sv. Franje Ksaverskog. Svetac počiva na žutoj podlozi. Na crnoj ploči su stilizirani oblaci i glavice anđela. Sa strana niše dva su prizmatična stuba koja nose gornju ploču menze. Izrađeni su od crnog mramora s profiliranim zavojnicama po rubovima, koje se gore i dolje uvijaju u svitak. Rub ploče jednostavno je profiliran. Tlocrt je oltara uz rubove menze konkavno uvučen prema zidu. Podnožje je udubljeno. Donji dio obložen je ružičastim mramorom i dopire do visine treće stube supedaneja. Donji međašni profil od bijeloga patiniranog mramora ima vlastito podnožje i profilaciju u tri sloja, dvopruti donji i širi gornji te konkavno-konveksni srednji sloj. Gornji međašni profil ima niži pojas s uskim dvoprutim konveksnim izbočenjem i gornji istaknuti, stupnjevito izbočen, izlomljena obrisa. Na podnožju su četiri uklade od ljubičasta krupnozrnasta mramora obrubljena bijelim mramornim okvirom, po sredini kojega je konveksno izbočenje.

Uklade su različite veličine. Na velikoj izbočenoj ukladi nanesen je u ovalnom štitu reljefni grb pićanskog biskupa, a na desnoj je u ovalu grb obitelji Marotti. Sa strana podnožja uza zid postavljene su uske bijele mramorne volute koje se na dnu koljenasta lome, a odozgo im niz vanjski rub vise stručci ljiljana.

Glavnina oltara podijeljena je na izbočen središnji dio i uvučene bočne dijelove. Središnji je dio vodoravno podijeljen na tri pojasa, donji je pojas ukrašen reljefnim ukrasom sa simetrično postavljenim volutama, od kojih se prema tabernakulu spuštaju vijenci od lovora. Iznad menze je nisko u sredini izbočeno postolje za svijećnjake. Na izbočenju je postavljen tabernakul, vjerojatno novijeg datuma. Iznad toga je dekoriranog pojasa okvir za sliku konveksne profilacije od žutog mramora s ojačanim gornjim uglovima i izlomljenim razvedenim lukom. Na mjestu zaglavnog kamena dvije su glavice anđela . Treći pojas je između pale i vijenca. Ukrašen je reljefnom dekoracijom. Podloga čitave glavnine je crveni mramor, ornamenti su izvedeni od bijeloga, a pozadina od tamnog mramora. Dekoracija toga pojasa sastoji se od dviju simetričnih voluta koje se spuštaju odozgo i šire prema krajevima luka nad palom. Između njih je na lisnatom ukrasu postavljena glavica anđela ispod koje visi stručak voća.

Na bočnim su stranama po dva stupa postavljena na zajedničkom konkavnom podlošku koji prati liniju tlocrta. Podložak je presvučen krupnozrnastim ljubičastim mramorom. Na njemu su niske bijele plinte i baze koje imaju torus i trohilus. Debla stupova su monolitna, izvedena od svijetloljubičasta mramora s malenim entasisom i suženjem prema prstenu. Stupovi su ukrašeni korintskim kompozitnim kapitelima s naizmjence poredanim akantovim listovima te jajčanikom i bisernim nizom pri vrhu. Bočna krila, ispred kojih su stupovi, ukrašena su plitkim lezenama s korintskim kapitelnim završetkom. Lezene su žute na crvenoj podlozi. Stupovi nose arhitrav koji prati tlocrt oltara. Arhitrav se izvija nad kapitelima i prekida u glavnini. U tri je sloja: donji je profil stupnjevito izbočen prema van, bez ukrasa, obložen ljubičastim mramorom; iznad/rostora za friz niže se red sitnih zupčastih konzolica, profil, re rjeđih i većih konzola i preklada vijenca. Tako oblikovan vijenac teče nad glavninom i konkavno se uvija sa strana, a u sredini se dvaput zakreće.

Atika je postavljena između dvaju segmenata nemirno prelomljena zabata kojemu se rubni gornji profil proteže i preko krajeva preklade, te djeluju kao okomito postavljena krila. Na vrhu segmenta su kipovi u sjedećem položaju koji prikazuju teološke vrline. Atički je završetak visok. U sredini je šupalj oval omeđen crvenim i žutim profiliranim okvirom. Nad ovalom su dvije koljenasto izlomljene žute volute s jezičastim plastičnim aplikacijama. Ispod voluta se spuštaju stručci voća. U sredini, gdje se volute simetrično spajaju, smještena je kompozicija s trima anđeoskim glavama u oblacima, a nad njima kruna od žutoga i crvenog mramora. Od krune se iznad gornje obline voluta spušta upadljiv višeslojan oblik. Stijena atike presvučena je ljubičastim mramorom.

OLTARNA PALA

Smrt Sv. Franje Ksaverskog, ulje na platnu, (135 x 240)
Autor: nepoznat, 18. Stofjeće

Slika je izrađena na bolusnoj podlozi preko koje su naneseni svijetli dijelovi. Vrlo je tamna. Kompozicijski je podijeljena na dva dijela. U donjem je dijelu dijagonalno postavljen lik mrtvog sveca kojega podižu tri čovjeka, od kojih jedan drži baklju čija svjetlost obasjava svečev lik i bijelu svečeničku halju. Sa strane stoji lik s turbanom na glavi i pokazuje na sveca. Desno su u tami dva lika od kojih jedan ima na glavi krunu od perja.

U gornjem dijelu slike je glorija, anđeoske figure u tamnom oblaku uspinju se prema nebesima; postavljene su naporedo s ležećim svecem i ispruženom rukom čovjeka na lijevom rubu slike.

PLASTIKA

Kip Sv. Rodrigeza, desni bok oltara, sivkastobijeli mramor

Svetac stoji na okrugloj ploči postavljenoj na podložak u obliku povišene plinte. Lijeva mu je noga izbačena, u koljenu savijena. Donja halja pada u ravnim naborima do poda i prati obrise tijela. Gornja je halja nabrana u sitne nabore i kod lijeve noge zamahnuta udesno te tvori veći otvor. Rukavi su oko lakata široki, s velikim otvorima i gustim naborima. Desna je ruka stisnuta u šaku i uzdignuta, lijeva je spuštena prema dolje. Šake su obrađene sa svim anatomskim pojedinostima. Nabori donjih rukava redovničke halje priljubljeni su uz ruku i blago izlomljeni. Preko karakteristična isusovačkoga uska i visoka ovratnika, svetac ima okrugao čipkasti, a niz misno ruho spuštenu stolu. Svečevo je lice mirno; oči su lagano udubljene, nos je uzak a usta lijepo oblikovana.

Blago izvijeno tijelo u S-liniju i uzdignuta desna ruka oživljuju kompoziciju, inače je sve mirno i bez osobita uzbuđenja.

Kip Sv. Franje Borgie, lijevi bok oltara, sivkastobijeli mramor

Svetac stoji na okrugloj ploči postavljenoj na podložak u obliku plinte. Tijelo mu počiva na lijevoj nozi, a desna mu je noga savijena u koljenu. Odjeven je u isusovačku redovničku halju s visokim uskim ovratnikom, opasanu vrpcom, na desnoj strain svezanoj u čvor. Preko tijela je prebačen bogat plašt koji se u velikim naborima skuplja ispod lijeve ruke u kojoj svetac drži kraljičinu mrtvu glavu, prikazanu veristički, isušene kože, velikih zuba i spuštene kose. Desnu ruku drži spuštenu i blago savijenu u laktu. Na svečevu se licu odražava unutarnje uzbuđenje; obrve su nabrane, duboko usađene oči spuštenih vjeđa usmjerene su prema kraljičinoj glavi. Cijeli je lik izdužen, vitak, taj je dojam pojačan uskom redovničkom haljom i plitkim izlomljenim naborima priljubljenima uz tijelo.

Kip Sv. Franje Ksaverskog, u niši ispod menze, bijeli fino uglačan mramor

Svetac leži ispružen na žutoj prostirci od bambusa, glave povišene na uzglavlju. Desnu ruku drži ispruženu preko knjige, lijevom se drži za srce. Svetac je odjeven u redovničku halju, bosih je mršavih nogu, dugih prstiju, potanko anatomski obrađenih. Ruke su također fino obrađene. Odjeća je priljubljena uz tijelo i spušta se u ravnomjernim naborima. Rukavi su izlomljena nabrani, a preko ramena i prsa redovnička je kratka pelerina, na prsima zavrnuta prema van. Ovratnik je visok i seže do brade. Pomno je oblikovana svečeva glava. Kovrčasta kratka kosa i brada odskaču od glatko obrađena lica. Na njemu se odražava patnja. Nabrano čelo, stisnute obrve, duboke usađene oči, isposničko lice i rastvorene usnice koje kao da žeđaju, prikazuju umirućega misionara. Pozadina je niše crna s nanesenim skupinama oblaka i dvjema anđeoskim glavicama uklopljenima u krila.

Glava anđela, iznad pale i na vrhu atike, sivkastobijeli mramor

Standardna plastika.

Likovi teoloških vrlina, na segmentima zabata, bijeli mramor

Lik kršćanske ljubavi (Caritas), desni zabatni segment, bijeli mramor

Na rubu segmenta sjedi mlada majka, nježna i blaga izraza lica; na desnom koljenu drži maleno dijete a uz lijevu joj nogu stoji naslonjen na krilo golišavi dječačić. Plastika je smještena vrlo visoko te njezine likovne vrijednosti ne dolaze do izražaja. Majčina se halja elegantno spušta niz tijelo, na pregibima je prelomljena, što stvara igru svjetla i sjene i pojačava plastičnost.

                Kip "Vjere", lijevi zabatni segment, bijeli mramor

Simbol teološke vrline ("Vjera") sjedi na zabatnom segmentu glave pokrivene prozirnim velom. Ispod vela naziru se nježni obrisi lica. Lijeva je ruka u otmjenoj gesti, u pregibu na prsima, a bogata odjeća obavija figuru. U desnoj je ruci kalež. Figura je nespretno smještena pa ne dolaze do izražaja njezine plastične vrijednosti.

Reljef grba obitelji Marotti, desno konkavno polje podnožja oltara, sivobijeli mramor

Na ovalnoj profiliranoj ploči reljefno je izveden grb. Plašt je od stilizirana akanta optočena vrpcom, a na vrhu je, u sredini, kaciga s krunom. Štit grba je vodoravno podijeljen savijenom vrpcom, ponad koje je stonoga, a ispod stiliziran ljiljan i tri zvijezde. Ta plastična pojedinost razbija inače široku plohu podnožja.

Grb pićanskog biskupa Benzonia, lijevo konkavno polje podnožja, sivobijeli mramor

 

Grb je smješten na ovalnoj, po rubu pr9filiranoj ploči. Plašt je jednak kao i na grbu obitelji Marotti. Stit je presječen oblom vrpcom ispod koje su ljiljan i tri zvijezde, a iznad je dvoglavi orao. Barunska kruna i biskupski šešir su ponad grba.

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible